Vezetői pályázat

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 57208
Intézményi iktatószám: TK/198/01223-1/2024

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Főigazgató

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól.
A köznevelési intézmény főigazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a köznevelési intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pszichológus megbízása esetén a klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga meglétét igazoló oklevél másolata; pedagógus megbízása esetén a pedagógus-szakvizsga meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus-munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatói megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Közép-Pesti Tankerületi Központ, 1149 Budapest, Mogyoródi út 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/198/01223-1/2024), valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés
nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt dr. Házlinger György tankerületi igazgató nyújt, a 06-1-795-8227-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kozeppest honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter

Munkavégzés helye: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, 1141 Budapest, Mogyoródi út 128.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): – Egyetemi szintű, mesterfokozatú pszichológus szakképzettség és klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga vagy egyetemi szintű, mesterfokozatú gyógypedagógus szakképzettség és pedagógus-szakvizsga.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás,
  tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ
  mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • pszichológus megbízása esetén a klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga; pedagógus megbízása esetén a pedagógus-szakvizsga,
 • pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógusmunkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • a köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg
  pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.15. 23:59

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kk.gov.hu/kozeppest (2024.03.18.); https://fpsz.hu/ (2024.03.18.)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.16.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.16.

Kapcsolattartó neve: Gajdóczky Zoltán
E-mail: gajdoczky.zoltan.kp@fpsz.net

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.